Slovoto

Владко Мурдаров

Биографични бележки

Проф. Владко Мурдаровдфн ВЛАДКО ДАНАИЛОВ МУРДАРОВ,
професор  в Института за български език към БАН

 

Роден e на 16 април 1948 г. в София. През 1967 г. завършва Гимназията с изучаване на немски език в София. През 1971 г. завършва Софийския университет, специалност - българска филология, втора специалност - немска филология.

От 1971 г. е на работа в Института за български език. През 1972 г. по препоръка на поета Атанас Далчев и на професорите си Любомир Андрейчин и Петър Динеков получава стипендията „Готфрид фон Хердер” на германската фондация FVS и през 1973-74 г. пише дисертацията си в Института по славистика на Виенския университет. През 1975 г. получава степента „доктор по философия” на Виенския университет.

След завръщане в България защищава повторно дисертацията си поради липса на конвенция между двете страни. От 1976 г. е научен сътрудник, от 1977 г. - кандидат на филологическите науки. През 1987 г. става старши научен сътрудник. По това време води семинарни занимания в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

От 1981-1984 г. е лектор по български език в университетите в Залцбург и Виена. През 1989 г. е гост-професор в Залцбургския университет. През учебната 1990/1991 г. чете лекции във ВИТИЗ.

В периода 1991-1995 г. е директор на Българския културен институт в Австрия „Дом Витгенщайн”.

След завръщането си в България продължава работата си в Института за български език към БАН и подновява четенето на лекции по всички езиковедски дисциплини в НАТФИЗ „Кр. Сарафов”. Привлечен е да преподава и по магистърска програма на СУ „Св. Климент Охридски”. Ръководи докторанти в Института за български език и в НАТФИЗ.

От 1996 г. е избран за член на Управителния съвет на Българската академия на науките, където остава до пролетта на 1999 г. През 1997 г. е избран за член на Комисията по филологически науки и изкуства към Висшата атестационна комисия, а от 1999 г. е неин заместник-председател. От 2000 г. до края на 2003 г. е заместник-председател на Комисията по филология към ВАК. От 2000 до края на 2002 г. година е член на Управителния съвет на Националния фонд „Култура”, а от 2001 г. до 2004 г. е член на Обществено-експертния съвет по културата към Столичната община. От есента на 2003 г. е избран за главен редактор на списание „Български език”, а от 2004 г. до 2009 г. е председател на Научния съвет на Института за български език. От 2005 г. е член на редакционната колегия на списание „Език и литература”.

През 1999 г. защищава дисертация и получава научната степен „доктор на филологическите науки”. През 2001 г. е избран след конкурс за ст.н.с. І степен (професор).

През 1990 г. специализира в Мюнхен със стипендия на DAAD. През 1999 г. получава двумесечна стипендия от австрийския Институт за Източна и Югоизточна Европа за изследователска работа във Виена. През 2002 и 2003 г. работи по два месеца като стипендиант на DAAD и на фондация „Изкуство и култура” на Северен Рейн - Весфалия, а през 2004 г. и 2005 г. един месец със стипендия от Европейската комисия и DAAD в Европейския преводачески колегиум в Щрален, Германия. През 2007 г. е бил два месеца Translator in Residence там. През 2004 и 2005 г. получава стипендия на Австрийската кооперация за наука, изкуство и култура за изследователска работа във Виена.

През 2000 г. е удостоен от Министерството на културата на Република България с почетна грамота за принос в развитието и популяризирането на българската култура.

През 2001 г. е удостоен от президента на Република Австрия с Почетния кръст за наука и изкуство.

През 2002 г. получава Австрийската държавна награда за литературни преводи.

През 2004 г. получава Голямата национална награда „Христо Г. Данов” за цялостен принос към българската книжовност.

През 2006 г. получава премията на Канцлерството на Австрия за успехите му като преводач на литературни произведения, както и награда на Съюза на преводачите в България за преводите му на драматургия.

През 2008 г. получава премията на австрийското Федерално министерство за образование, изкуство и култура за постиженията му като преводач на литературни творби, както и стипендия от фондация „С. Фишер”, Германия, като отличие за работата му по представяне на немскоезичната литература в България. Получава премията на австрийското Федерално министерство за образование, изкуство и култура и през 2009, 2010, 2011 и 2012 г.

През 2008 г. Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” издаде по случай 60-годишнината му неговата пълна Биобиблиография, съставена от Ефросина Ангелова-Пенкова.

От 2009 г. е член на Европейския преводачески колегиум.

Бил е член на две от редовните комисии към Международния комитет на славистите и на Изследователския кръг за изследване на културните връзки към Института за Източна Европа в Мюнхен.

Има издадени петнайсет книги, между които Съвременни словообразувателни процеси (С., „Наука и изкуство”, 1983), Любомир Милетич (С., Университетско издателство, 1987), Виена и началото на българската езикословна наука (С., „Народна просвета”, 1988) (удостоена с награда „Акад. Владимир Георгиев” за 1988 г.), Начини за употреба на словото (С., „Наука и изкуство”, 1989), Мюнхен и развитието на българското езикознание (С., „Логис”, 1991), Виенската славистика и българското езикознание. 1822 - 1849 - 1918 (Пловдив, „Пигмалион”, 1999) (с разширена версия на немски език, излязла през 2001 г. във Виена под заглавие Die Wiener Slawistik und die bulgarische Sprachwissenschaft. 1822 - 1849 - 1918), Из историята на новобъл-гарския книжовен език и на науката за него (С., „Просвета”, 2002), Из историята на българистиката и на модерния български език (Пловдив, „Пигмалион”, 2003).

Автор на справочника Слято, полуслято, разделно писане (С., „Народна просвета”, 1976) и на Речник на слятото, полуслятото и разделното писане за 21. век (С., „Просвета”, 2003).

Съавтор на няколко големи труда като Правописен речник на съвременния български книжовен език (С., Издателство на БАН, 1983) (второ издание 1995), История на новобългарския книжовен език (С., Издателство на БАН, 1989) (удостоена с награда „Акад. Владимир Георгиев” за 1990 г.), Кратък правописен речник на българския книжовен език (С., „Наука и изкуство”,1989) (второ издание 1993),  Geschichte der bulgarischen Schriftsprache (Grundriss) (Wien, 1996), Правопис и пунктуация на българския език, (С., „Хейзъл”, 1998), Нов правописен речник на българския език, (С., „Хейзъл”, 2002) (носител на награда на Националния съвет „Научни изследвания” към МОН), Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила („Просвета”, 2011), Обратен речник на българския език („Изток-Запад”, 2011), Официален правописен речник на българския език („Просвета”, 2012).

Съсъставител на пет сборника - Граматика на грешките (С., „Наука и изкуство”, 1982), Главоболия с чуждите думи (С., „Наука и изкуство”, 1983), Отмъщението на думите (С., „Наука и изкуство”, 1984), Писане по правилата (С., „Наука и изкуство”, 1985) (второ издание 1988), 101 въпроса за българското ударение (С., „Д-р Петър Берон”, 1988).

Научните му публикации - статии, студии, съобщения, научно-популярните му материали и художествените му преводи са общо над 930 на брой. Съавтор е на осем учебника и учебни помагала за средното училище. Има множество публикации по въпросите на българската културна политика зад граница.

Бил е член на редакционните колегии на поредиците Езикова култура на Издателство „Наука и изкуство” и 101 въпроса за... в българския език на Издателство „Д-р Петър Берон”. Редактор на Градиво за български речник от К. Шапкарев. Отговорен редактор на подготвения българско-руски том с изследвания Из историята на руската езиковедска българистика през ХІХ век. Член на редакционната колегия на сборника Иван Д. Шишманов – Форумът, Иван Д. Шишманов – Ученият и гражданинът и Иван Д. Шишманов – Наука и политика  и на подготвяната тритомна енциклопедия, издание на БАН.

Има публикации в българския научен печат и в научни периодични издания в Австрия, Германия, САЩ, Чехословакия, Хърватия, Полша. Участвува в международни конференции и конгреси във Виена, Инсбрук, Регенсбург, Марбург, Франкфурт, Бад Хомбург, Загреб, Краков, Харогейт.

Шест години (1985-1991) е автор на седмичното предаване Език мой на Българската телевизия, подновено през 2000 г.и продължило до ноември 2010 г. (общо около 800 предавания), както и на цели образователни курсове по програма Знание на Българското радио (общо над 70 предавания). От 1999 г. води рубриките Любословно във в. „Епоха” (до юли 2000 г.) и Езикови бележки в сп. „Родна реч”, а от 2000 г. (до спирането на вестника през юли 2002 г.) - рубриката Непротивоезикоругателствувайте във в. „Демокрация”. (Материали от нея са публикувани в книгата му 99 езикови съвета, издадена през 2001 г. от издателство „Просвета”.) През 2002-2003 г. води предаването Любословни бележки по Инфорадио. (Тези материали са публикувани през 2003 г. от издателство „Просвета” в книгата му Още 99 езикови съвета.) От края на 2003 г. до 2005 г. води рубрика по въпросите на българския език в сп. „Образование и кариера”. От края на 2005 г. подновява рубриката  Непротивоезико-ругателствувайте във в. „Демокрация днес” до октомври 2007 г. (Материали от нея са включени в публикуваните му през 2006 и 2007 г. от издателство „Просвета” книги 99 съвета за българския правоговор и 99 съвета за българската граматика.)

През 2001-2003 г. е член на Съвета за езикова култура към БНТ. Води образователни курсове за екипите в БНР. Сътрудничи като автор и консултант на много вестници, списания, радиостанции и телевизионни канали; консултант по законопроекти, подготвяни в Народното събрание, и по печатни материали, подготвяни от Министерския съвет.

Превежда от немски език и редактира езиковедска, философска и театроведска литература. Превел е над 300 текста от класически, модерни и съвременни немскоезични автори като Йохан Волфганг фон Гьоте, Фридрих Шилер, Франк Ведекинд, Райнер Мария Рилке, Артур Шницлер, Роберт Музил, Фердинанд Брукнер, Йодьон фон Хорват, Бертолт Брехт, Ерих Кестнер, Фридрих Дюренмат, Петер Хандке, Елфриде Йелинек, Райнер Вернер Фасбиндер, Петер Вайс, Роланд Шимелпфениг, Роберт Шнайдер, Дорон Рабиновичи, Георг Потика, Улрике Алмут Зандиг, както и австрийски драматурзи от ХХ век като Т. Бернхард, Г. Табори, П. Турини, В. Бауер, В. Шваб,  П. Розай, Х. Бергер, Ф. Митерер, Х. Пешина, Г. Барили, Е. Гщетнер, М. Хелфер, М. Ронцони, В. Канаан и др., чиито пиеси се играят в театрите в София и страната.

Съставил е петдесет сборника с преведена австрийска, немска и швейцарска драматургия - Грилпарцер в сексшопа (1998, „Пигмалион”, Пловдив), Нещо общо от Х. Пешина (1998, „Пигмалион”, Пловдив), Любов в Мадагаскар от П. Турини (1999, „Пигмалион”, Пловдив), Алпийско сияние (2001, „Прозорец”, София), Mein Kampf от Г. Табори (2002, „Пигмалион”, Пловдив), Пробуждане на пролетта от Фр. Ведекинд (2003, „Пигмалион”, Пловдив), Театралът от Т. Бернхард (2003, „Пигмалион”, Пловдив), Време за признание от А. Шницлер (2003, „Пигмалион”, Пловдив), Самотният път от А. Шницлер (2004, „Пигмалион”, Пловдив), Видимото мами от Т. Бернхард (2004, „Пигмалион”, Пловдив), Прочутите (6 пиеси) от Т. Бернхард (2005, „Пигмалион”, Пловдив), Драми (6 пиеси) от Е. Йелинек (2005, „Рива”, София), Заболяване на младостта (4 пиеси) от Ф. Брукнер (2006, „Пигмалион”, Пловдив), Няма нищо. Малка трилогия на смъртта (3 пиеси) (2006, „Рива”, София) от Е. Йелинек, Сексуалните неврози на нашите родители (3 пиеси) от Л.Берфус (2006, „Пигмалион”, Пловдив), Блус под земята (9 пиеси) от П. Хандке (2007, „Рива”, София), Игра на въпроси (6 пиеси) от П. Хандке (2007, „Рива” София), Лулу (2 пиеси) от Фр. Ведекинд (2007, „Пигмалион”, Пловдив) и Встрани (3 пиеси) от Е. Йелинек (2007, „Рива”, София), Ранният Брехт (4 пиеси) (2008, „Рива”, София), Драми (7 пиеси) от Р. М. Рилке (2008, „Рива”, София), Едноактни и пиеси уроци (17 пиеси) от Б. Брехт (2009, „Рива”, София), Откриването (4 пиеси) от П. Турини (2009, „Рива”, София), Пиеси (2 пиеси) от Р. Музил (20091 „Рива”, София), Няма място за идиоти (3 пиеси)от Ф. Митерер (2009, „Рива”, София), Нови драми (3 пиеси) от Е. Йелинек (2009, „Рива”, София), Смъртни грехове (7 пиеси) от Ф. Митерер (2010, „Рива”, София), Събрани пиеси, Т. І, Т. ІІ, Т. ІІІ от Т. Бернхард (34 пиеси, 2010, „Рива”, София), Вяра, любов, надежда (10 пиеси) от Й. фон Хорват (2010, „Рива”, София), Най-сетне край (8 пиеси) от П. Турини (2010, „Блек фламинго”, София), Тук и сега (8 пиеси) от Р. Шимелпфениг (2010, „Блек фламинго пъблишинг”, София), Дрехата прави трупа (12 пиеси) от Х. Бергер (2011, „Блек фламинго пъблишинг”, София), Хоровод на любовта  (9 пиеси) и Комедия на прелъстяването (7 пиеси)  от А. Шницлер (2011, „Рива”, София), Боклукът, градът и смъртта (9 пиеси) от Р. В. Фасбиндер (2011, Блек фламинго пъблишинг”, София), Четири картини на любовта (4 пиеси) от Л. Берфус (2011, „Рива”, София), Анатол (10 пиеси) от А. Шницлер (2011, „Блек фламинго пъблишинг”, София), Фекални драми (4 пиеси) от В. Шваб (2011, „Блек фламинго пъблишинг”, София), Мата Хари (10 пиеси) от Х. Пешина (2012, „Блек фламинго пъблишинг”, София), Стрес! Останалото е живот (2 пиеси) от Д. Лауке (2012, „Блек фламинго пъблишинг”, София), Четирите посоки на света (6 пиеси) от Р. Шимелпфениг (2012, „Блек фламинго пъблишинг”, София), Кралски комедии (5 пиеси) от В. Шваб (2012, „Блек фламинго пъблишинг”, София), Предизвикателство или истина (6 пиеси) от Щ. Лак (2013, „Блек фламингопъблишинг”, София), Младост между две войни (6 пиеси) от Ф. Брукнер (2013, „Блек фламинго пъблишинг, София) и Пийпшоу (6 пиеси) от Г. Табори (2013, „Блек фламинго пъблишинг, София).

Издава отделно пиесите Стела от Й. В. фон Гьоте (2003, „Пигмалион”, Пловдив), Фантазьорите от Р. Музил (2003, „Пигмалион”, Пловдив), Училище за диктатори от Е. Кестнер (2007, „Пигмалион”, Пловдив), Страх и мизерия в Третия райх от Б. Брехт (2011, „Блек фламинго пъблишинг”, София), Троцки в изгнание от П. Вайс (2012, „Блек фламинго пъблишинг”, София), Двайсет хиляди страници от Л. Берфус (2012, „Блек фламинго пъблишинг”, София), Боклук от Р. Шнайдер (2012, „Блек фламинго пъблишинг”, София) и Новогодишна нощ от П. Турини (2012, „Блек фламинго пъблишинг”, София).

Превел е съвременните швейцарски романи Каспар от Д. Химелбергер (2000, ГАЛ-ИКО, София), Стаята с цветния прашец от Ц. Джени (2000, „Пигмалион”, Пловдив), Госпожица Щарк от Т. Хюрлиман (2003, „Пигмалион”, Пловдив), Агнес от П. Щам (2004, „Пигмалион”, Пловдив), Големият котарак от Т. Хюрлиман (2005, „Пигмалион”, Пловдив), В ден като този от П. Щам (2007, „Пигмалион”, Пловдив), Любовен архив от У. Фес (2008, „Атлантис КЛ”, София), Сто дни от Л. Берфус (2010, „Рива”, София), В неподходящо време (2013, „Блек фламинго пъблишинг”, София) от А. К. Зулцер, новелите Градинската къща от Т. Хюрлиман (2001, „Пигмалион”, Пловдив) и Мъртъвците от Л. Берфус, (2006, „Пигмалион, Пловдив), немската новела Йозефине и аз от Х.-М. Енценсбергер (2007, „Атлантис КЛ”, София), немския сборник разкази Фламинги от У. А. Зандиг (2011, „Блек фламинго пъблишинг”, София), австрийският сборник новели Като насън от А. Шницлер (2012, „Блек фламинго пъблишинг”, София), както и австрийските романи Племенникът на Витгенщайн от Т. Бернхард (2002, „Атлантис КЛ”, София), Дон Жуан (разказано от самия него) от П. Хандке (2008, „Рива”, София) и Африканският приятел от Й. Гелих (2011, „Блек фламинго пъблишинг”, София). Превел е романа Ледовете се топят от И. Троянов (2013, „Сиела”, София).

През 2001 г. е публикувана преведената от него антология Градът след стената с разкази от 15 млади немски автори („Пигмалион”, Пловдив”).

Класически, модерни и съвременни немскоезични пиеси,
преведени от Владко Мурдаров

 

1. Шваб, Вернер, Президентките, 1995

2. Шваб, Вернер, Очарователният хоровод по Хоровода на очарователния господин Артур Шницлер, 1996

3. Шваб, Вернер, Унищожението на народа, или Черният ми дроб е безсмислен, 2011

4. Шваб, Вернер, Свръхтегло – неважно: липса на форма, 2011

5. Шваб, Вернер, Моята кучешка муцуна, 2011

6. Шваб, Вернер, Отворени ями. Отворени прозорци. Случай на изговаряне, 2012

7. Шваб, Вернер, Хохшваб. Живото и безжизненото и музиката, 2012

8. Шваб, Бернер, Непозволен брак, но ние се чукаме чудесно, 2012

9. Шваб, Вернер, Небето, драги мой, моя умираща жертва, 2012

10. Шваб, Вернер, Най-сетне мъртъв. Най-сетне без повече въздух, 2012

11. Турини, Петер, Грилпарцер в сексшопа, 1996

12. Канаан, Верена, Ах, ти, мила Ана... 1996

13. Пешина, Хелмут, Дон и Жак, 1996

14. Херлес, Волфганг, Дидро в Петербург, 1996

15. Пешина, Хелмут, Ще видиш тогава... (Един фотоалбум), 1996

16. Бауер, Волфганг, Change, 1997

17. Турини, Петер, Най-сетне край, 1997

18. Хелфер, Моника, Зверове през пролетта, 1997

19. Пешина, Хелмут, Оранжерия, 1997

20. Пешина, Хелмут, Роза и Рези, 1997

21. Бауер, Волфганг, Magic Afternoon, 1997

22. Розай, Петер, Дните на краля,1997

23. Пешина, Хелмут, Нещо общо, 1998

24. Пешина, Хелмут, Пропадане, 1998

25. Пешина, Хелмут, Не и аз, 1998

26. Пешина, Хелмут, Мата Хари, 2012

27. Пешина, Хелмут, Хана, 2012

28. Пешина, Хелмут, Глътка на крак, 2012

29. Турини, Петер, Любов в Мадагаскар, 1998

30. Турини, Петер, Детеубийство, 1998

31. Турини, Петер, Йозеф и Мария, 1998, (нова версия от 1998), 1999

32. Турини, Петер, Лов на плъхове, 1998

33. Турини, Петер, Алпийско сияние, 1998

34. Турини, Петер, Буржоата, 1998

35. Турини, Петер, Непродуктивните, 1998

36. Турини, Петер, Смъртта и дяволът, 1998

37. Турини, Петер, Откриването, 2008

38. Турини Петер, Аз обичам тази страна, 2008

39. Турини, Петер, Когато се спусне мрак, 2008

40. Турини, Петер, Господ във Виенската гора, 2008

41. Турини, Петер, Колене на свиня, 2010

42. Турини, Петер, Новогодишна нощ, 2010

43. Гщетнер, Егид, Шопенхауер, 1999

44. Гщетнер, Егид, Новогодишна нощ, 1999

45. Бергер, Херберт, Дрехата прави трупа, 1997

46. Бергер, Херберт, Животът, който беше пред нея, 1999

47. Бергер, Херберт, Където авлигата зове, 1999

48. Бергер, Херберт, Нииищо ми няма, 1999

49. Бергер, Херберт, На подслушване, 2001

50. Бергер, Херберт, Когато птичето падне от гнездото, 2010

51. Бергер, Херберт, Сърдечен поздрав на чичо Ханс, 2010

52. Бергер, Херберт, Един успешен убиец, 2010

53. Бергер, Херберт, Господин и госпожа Саксенедер си позволяват да окажат съпротива, 2010

54. Бергер, Херберт, През нощта във вилната зона, 2010

55. Бергер, Херберт, Просто през войната беше така, 2010

56. Бергер, Херберт, Опашката, която върти кучето, 2010

57. Барили, Габриел, Медена луна, 2000

58. Барили, Габриел, Хляб с масло, 2000

59. Барили, Габриел, Трак! или Бардак, 2001

60. Барили, Габриел, Вечерен вятър, 2007

61. Барили, Габриел, Седем, 2008

62. Барили, Габриел, Охайо? – Как така?, 2008

63. Ронцони, Михаела, Закъснели думи, 2000

64. Табори, Георг,  Mein Kampf, 1997

65. Табори, Георг, На майка куражът, 1997

66. Табори, Георг, Юбилей, 1997

67. Табори, Георг, Реквием за един шпионин, 2002

68. Табори, Георг, Пийпшоу, 2002

69. Табори, Георг, Балада за виенския шницел, 2002

70. Табори, Георг, Голдберг вариации, 2013

71. Табори, Георг, Масовата убийца и нейните приятели, 2013

72. Табори, Георг, Добър апетит!, 2013

73. Бернхард, Томас, Празник за Борис, 2003

74. Бернхард, Томас, Президентът, 2003

75. Бернхард, Томас, Имануел Кант, 2003

76. Бернхард, Томас, Театралът, 2003

77. Бернхард, Томас, Силата на навика, 2003

78. Бернхард, Томас, Елизабет Втора, 2003

79. Бернхард, Томас, Ловната дружина, 2004

80. Бернхард, Томас, Видимото мами, 2004

81. Бернхард, Томас, Прочутите, 2004

82. Бернхард, Томас, Минети, 2004

83. Бернхард, Томас, Преди пенсионирането, 2004

84. Бернхард, Томас, Достигнатата цел, 2004

85. Бернхард, Томас, Просто сложно, 2004

86. Бернхард, Томас, Ритер, Дене, Фос, 2004

87. Бернхард, Томас, Обновителят на света, 2010

88. Бернхард, Томас, Над всички върхове е тишина, 2010

89. Бернхард, Томас, Невежият и безумният, 2010

90. Бернхард, Томас, Площадът на героите, 2010

91. Бернхард, Томас, Рози в пущинака, 2010

92. Бернхард, Томас, Глави, 2010

93. Бернхард, Томас, Измислената, 2010

94. Бернхард, Томас, Роза, 2010

95. Бернхард, Томас, Пролет, 2010

96. Бернхард, Томас, Планината, 2010

97. Бернхард, Томас, Мъртвец, 2010

98. Бернхард, Томас, Майска молитва, 2010

99. Бернхард, Томас, Мач, 2010

100. Бернхард, Томас, Оправдателна присъда, 2010

101. Бернхард, Томас, Сладолед, 2010

102. Бернхард, Томас, Обяд на немска трапеза, 2010

103. Бернхард, Томас, Всичко или нищо, 2010

104. Бернхард, Томас, Клаус Пайман напуска Бохум и заминава за Виена като директор на Бургтеатър, 2010

105. Бернхард, Томас, Клаус Пайман си купува панталон и идва с мене да яде, 2010

106. Бернхард, Томас, Клаус Пайман и Херман Байл на Зулцвизе, 2010

107. Йелинек, Елфриде, Смъртта и момичето. Снежанка, 2004

108. Йелинек, Елфриде, Клара Ш., 2005

109. Йелинек, Елфриде, Смъртта и момичето. Спящата красавица, 2005

110. Йелинек, Елфриде, Смъртта и момичето. Розамунде, 2005

111. Йелинек, Елфриде, Смъртта и момичето. Джаки, 2005

112. Йелинек, Елфриде, Мълчанието, 2005

113. Йелинек, Елфриде, Тяло и жена, 2005

114. Йелинек, Елфриде, Горската царица, 2005

115. Йелинек, Елфриде, Странникът, 2006

116. Йелинек, Елфриде, Какво се случи с Нора, когато напусна мъжа си, 2006

117. Йелинек, Елфриде, Стената, 2007

118. Йелинек, Елфриде, За животни, 2007

119. Йелинек, Елфриде, Спортен хор, 2009

120. Йелинек, Елфриде, Рехниц (Ангелът отмъстител), 2009

121. Йелинек, Елфриде, Договорите на търговеца, 2009

122. Кракснер, Петра Мария, Nutella Town, 2009

123. Лак, Щефан, Кръв на леда, 2009

124. Лак, Щефан, Островът на пеликаните, 2012

125. Лак, Щефан, Затрупан, 2012

126. Лак, Щефан, От втори поглед, 2012

127. Лак, Щефан, Предизвикателство или истина, 2012

128. Лак, Щефан, Фобия от светлината, 2012

129. Лак, Щефан, Състоянието на плажовете, 2012

130. Митерер, Феликс, Сибир, 2008

131. Митерер, Феликс, Няма място за идиоти, 2009

132. Митерер, Феликс, Патриотът, 2009

133. Митерер, Феликс, Време за свиждане, 2009

134. Митерер, Феликс, Дивачката, 2009

135. Митерер, Феликс, Авраам, 2009

136. Митерер, Феликс, Скандал в божия дом, 2009

137. Митерер, Феликс, Смъртни грехове, 2009

138. Митерер, Феликс, Изповедта, 2009

139. Митерер, Феликс, Пантерата, 2009

140. Фьогел, Щефан, Двама – четирима – sex, 2013

141. Хандке, Петер, Блус под земята, 2006

142. Хандке, Петер, Пророчество, 2006

143. Хандке, Петер, Самообвинение, 2006

144. Хандке, Петeр, Викове за помощ, 2006

145. Хандке, Петер, Невръстният иска да бъде настойник, 2006

146. Хандке, Петер, Каспар, 2007

147. Хандке, Петер, Обругаване на публиката, 2007

148. Хандке, Петер, Езда над Боденското езеро, 2007

149. Хандке, Петер, Часът, когато не знаехме нищо един за друг, 2007

150. Хандке, Петер, Следите на заблудените, 2007

151. Хандке, Петер, За селата, 2007

152. Хандке, Петер, Неразумните измират, 2007

153. Хандке, Петер, Игра на въпроси, или Пътуване в страната на звуците, 2007

154. Хандке, Петер, Подготовка за безсмъртие, 2007

155. Хандке, Петер, Пътуване с еднодръвка, или Пиеса за филма за войната, 2007

156. Хандке, Петер, Докато денят ви раздели, 2009

157. Хандке, Петер, Хубавите дни от Аранхуес, 2012

158. Шнайдер, Роберт, Боклук, 2012

159. Гьоте, Йохан Волфганг фон, Стела, 1999

160. Шилер, Фридрих, Разбойници, 1999

161. Ведекинд, Франк, Пробуждане на пролетта. Една детска трагедия, 2001

162. Ведекинд, Франк, Слънчевият спектър, 2002

163. Ведекинд, Франк, Камерзингерът, 2002

164. Ведекинд, Франк, Маркиз фон Кайт, 2002

165. Ведекинд, Франк, Смъртта и дяволът. Мъртвешки танц, 2002

166. Ведекинд, Франк, Музика, 2002

167. Ведекинд, Франк, Земният дух, 2007

168. Ведекинд, Франк, Кутията на Пандора, 2007

169. Хорват, Йодьон фон, Убийство на Моренгасе, 2010

170. Хорват, Йодьон фон, С хубав изглед, 2010

171. Хорват, Йодьон фон, Приказки от виенската гора, 2010

172. Хорват, Йодьон фон, Вяра, любов, надежда, 2010

173. Хорват, Йодьон фон, Непознатата от Сена, 2010

174. Хорват, Йодьон фон, Казимир и Каролине, 2010

175. Хорват, Йодьон фон, Дон Жуан се връща от война, 2010

176. Хорват, Йодьон фон, Фигаро се развежда, 2010

177. Хорват, Йодьон фон, Страшният съд, 2010

178. Хорват, Йодьон фон, Помпей, 2010

179. Хохвелдер, Фриц, Естер, 2012

180. Шницлер, Артур, Анатол, 2011

181. Шницлер, Артур, Беззащитна, 2011

182. Шницлер, Артур, Вечерна разходка, 2003

183. Шницлер, Артур, Високомерието на Анатол, 2011

184. Шницлер, Артур, Време за признание, 2003

185. Шницлер, Артур, Голяма сцена, 2003

186. Шницлер, Артур, Гувернантката, 2003

187. Шницлер, Артур, Един и половина, 2003

188. Шницлер, Артур, Жената с кинжала, 2003

189. Шницлер, Артур, Живи часове, 2003

190. Шницлер, Артур, Завещанието, 2011

191. Шницлер, Артур, Зеленото какаду, 2010

192. Шницлер, Артур, Зовът на живота, 2011

193. Шницлер, Артур, Игрите на летния вятър, 2011

194. Шницлер, Артур, Интермецо, 2004

195. Шницлер, Артур, Истерична личност, 2010

196. Шницлер, Артур, Комедия на прелъстяването, 2011

197. Шницлер, Артур, Контеса Мици, или Семейният ден, 2011

198. Шницлер, Артур, Кукловодът, 2003

199. Шницлер, Артур, Литература, 2003

200. Шницлер, Артур, Необятната страна, 2004

201. Шницлер, Артур, Новогодишна нощ, 2003

202. Шницлер, Артур, Последните маски, 2003

203. Шницлер, Артур, Празникът на Бакхус, 2003

204. Шницлер, Артур, Приказката, 2011

205. Шницлер, Артур, Промените на Пиеро, 2011

206. Шницлер, Артур, Професор Бернарди, 2004

207. Шницлер, Артур, Самотният път, 2004

208. Шницлер, Артур, Семейство Делорм, 2003

209. Шницлер, Артур, Спътницата, 2003

210. Шницлер, Артур, Убийцата, 2003

211. Шницлер, Артур, Финк и Флидербуш, 2011

212. Шницлер, Артур, Флирт, 2011

213. Шницлер, Артур, Хоровод на любовта, 2010

214. Шницлер, Артур, Храбрият Касиан, 2003

215. Музил, Роберт, Фантазьорите, 2003

216. Музил, Роберт, Винсенс и приятелката на важни мъже, 2009

217. Брукнер, Фердинанд, Заболяване на младостта, 2004

218. Брукнер, Фердинанд, Твар, 2005

219. Брукнер, Фердинанд, Елизабета Английска, 2006

220. Брукнер, Фердинад, Престъпниците, 2006

221. Брукнер, Фердинанд, Расите, 2012

222. Брукнер, Фердинанд, Защото неговото време е кратко, 2013

223. Брукнер, Фердинанд, Освободените, 2013

224. Брукнер, Фердинанд, Плодове на нищото, 2013

225. Райнер Мария Рилке, Без да присъства, 2008

226. Райнер Мария Рилке, Въздухът горе, 2008

227. Райнер Мария Рилке, Делничен живот, 2008

228. Рилке, Райнер Мария, "Сега и в часа на нашата смърт...", 2008

229. Рилке, Райнер Мария, Майчица, 2008

230. Рилке, Райнер Мария, Под ранната слана, 2008

231. Рилке, Райнер Мария, Сирачета, 2008

232. Брехт, Бертолт, Lux in tenebris, 2008

233. Брехт, Бертолт, Баденска учебна пиеса за съгласието, 2008

234. Брехт, Бертолт, Барабани в нощта, 2008

235. Брехт, Бертолт, Библията, 2008

236. Брехт, Бертолт, В джунглата на градовете, 2008

237. Брехт, Бертолт, Ваал, 2008

238. Брехт, Бертолт, Дансен, 2009

239. Брехт, Бертолт, Изключението и правилото, 2008

240. Брехт, Бертолт, Истинският живот на Якоб Гехерда, 2010

241. Брехт, Бертолт, Казващият „да”. Казващият „не”, 2008

242. Брехт, Бертолт, Колко струва желязото?, 2009

243. Брехт, Бертолт,Кръглоглавите и остроглавите, или Богат с богат добре се разбират, 2009

244. Брехт, Бертолт, Мероприятието, 2008

245. Брехт, Бертолт, Мъжът си е мъж, 2008

246. Брехт, Бертолт, Полетът над океана, 2008

247. Брехт, Бертолт, Прерия, 2008

248. Брехт, Бертолт, Просякът, или Умрялото куче, 2008

249. Брехт, Бертолт, Сватбата, 2008

250. Брехт, Бертолт, Седемте смъртни гряха на дребния буржоа, 2008

251. Брехт, Бертолт, Страх и мизерия в Третия райх, 2011

252. Брехт, Бертолт, Той пропъжда дявол, 2008

253. Брехт, Бертолт, Уловът, 2008

254. Брехт, Бертолт, Хлебарницата, 2010

255. Брехт, Бертолт, Хорациите и куриациите, 2009

256. Берфус, Лукас, Сексуалните неврози на нашите родители, 2005

257. Берфус, Лукас, Автобусът, 2006

258. Берфус, Лукас, Смъртта на Майенберг, 2006

259. Берфус, Лукас, Пробата, 2007

260. Берфус, Лукас, Алис пътува за Швейцария, 2007

261. Берфус, Лукас, Амигдала, 2007

262. Берфус, Лукас, Петрол, 2009

263. Берфус, Лукас, Четири картини на любовта, 2009

264. Берфус, Лукас, Малага, 2010

265. Берфус, Лукас, Пътуването на Клаус и Едит през шахта към центъра на земята, 2010

266. Берфус, Лукас, Двайсет хиляди страници, 2012

267. Вайс, Петер, Троцки в изгнание, 2011

268. Видмер, Урс, Top Dogs, 1999

269. Зандиг, Улрике Алмут, Hush little Baby, 2011

270. Кестнер, Ерих, Училище за диктатори, 2007

271. Лауке, Дирк, СТРЕС! Останалото е живот, 2012

272. Лауке, Дирк, Сребърното възвишение го няма вече, 2012

273. Полеш, Рене, Пурпурният белег по рождение, 2010

274. Шимелпфениг, Роланд, Жената от по-рано, 2009

275. Шимелпфениг, Роланд, Посещение при бащата, 2009

276. Шимелпфениг, Роланд, Царството на животните, 2009

277. Шимелпфениг, Роланд, Арабската нощ, 2009

278. Шимелпфениг, Роланд, Риба след риба, 2010

279. Шимелпфениг, Роланд, Вечната Мария, 2010

280. Шимелпфениг, Роланд, Тук и сега, 2010

281. Шимелпфениг, Роланд, Златният дракон, 2010

282. Шимелпфениг, Роланд, Амброзия, 2012

283. Шимелпфениг, Роланд, Калипсо, 2012

284. Шимелпфениг, Роланд, Идоменей, 2012

285. Шимелпфениг, Роланд, Четирите посоки на света, 2012

286. Шимелпфениг, Роланд, Ако, тогава: какво правим, как и защо, 2012

287. Шимелпфениг, Роланд, Летящото дете, 2012

288. Фасиндер, Райнер Вернер, Като капка върху горещ камък, 2011

289. Фасбиндер, Райнер Вернер, Само една филия хляб, 2011

290. Фасбиндер, Райнер Вернер, Гастарбайтер, 2011

291. Фасбиндер, Райнер Вернер, Preparadise sorry now, 2011

292. Фасбиндер, Райнер Вернер, Анархия в Бавария, 2011

293. Фасбиндер, Райнер Вернер, Свобода в Бремен. Госпожа Геше Готфрид, 2011

294. Фасбиндер, Райнер Вернер, Кръв по шията на котката, 2011

295. Фасбиндер, Райнер Вернер, Горчивите сълзи на Петра фон Кант, 2011

296. Фасбиндер, Райнер Вернер, Боклукът, градът и смъртта, 2011

297. Фасбиндер, Райнер Вернер, Американският войник, 2012

298. Де ла Пара, Марко Антонио, Соло за Карлос и Зигмунд, 1998

299. Гофан, Джим, Роговица, 2000

300. Кишон, Ефраим, То беше чучулига, Жулиета (Ах, Ромео!... Ах, Жулиета!) 2001

301. Есхил/ Мюлер, Х.  Персите, 2007

 

 

1. Грилпарцер в сексшопа (сборник), 1998

2. Х. Пешина, Нещо общо, 1998

3. П. Турини, Любов в Мадагаскар, 1999

4. Алпийско сияние (сборник), 2001

5. Г. Табори, Mein Kampf, 2002

6. Ф. Ведекинд, Пробуждане на пролетта, 2003

7. T. Бернхард, Театралът, 2003

8. Р. Музил, Фантазьорите, 2003

9. Й. В. фон Гьоте, Стела, 2003

10. A. Шницлер, Време за признание, 2003

11. Т. Бурнхард, Видимото мами, 2004

12. A. Шницлер, Самотният път, 2004

13. T. Бернхард, Прочутите, 2005

14. E. Йелинек, Драми, 2005

15. E. Йелинек, Няма нищо. Малка трилогия на смъртта, 2006

16. Ф. Брукнер, Заболяване на младостта, 2006

17. Л. Берфус, Сексуалните неврози на нашите родители, 2006

18. П. Хандке, Блус под земята, 2007

19. П. Хандке, Игра на въпроси, 2007

20. E. Кестнер,  Училище за диктатори. Комедия, 2007

21. Ф. Ведекинд, Лулу, 2007

22. E. Йелинек, Встрани, 2007

23. Л. Берфус, Aмигдала, 2008

24. Г. Барили, Медена луна, 2008

25. Ранният Брехт, 2008

26. Р. М. Рилке, Драми, 2008

27. П. Турини, Откриване, 2009

28. Б. Брехт,  Eдноактни и пиеси уроци, 2009

29. Ф. Mитерер, Няма място за идиоти, 2009

30. Р. Mузил, Пиеси, 2009

31. E. Йелинек, Нови драми, 2009

32. Ф. Митерер, Смъртни грехове, 2010

33. Т. Бернхард, Събрани пиеси, Т. І, 2010

34. Т. Бернхард, Събрани пиеси, Т. ІІ, 2010

35. Т. Бернхард, Събрани пиеси, Т. ІІI, 2010

36. Й. фон Хорват, Вяра, надежда, любов, 2010

37. П. Турини, Най-сетне край, 2010

38. Р. Шимелпфениг, Тук и сега, 2010

39. Х. Бергер, Дрехата прави трупа, 2011

40. А. Шницлер, Хоровод на любовта, 2011

41. Р. В. Фасбиндер, Боклукът, градът и смъртта, 2011

42. А. Шницлер, Комедия на прелъстяването, 2011

43. В. Шваб, Фекални драми, 2011

44. А. Шницлер, Анатол, 2011

45. Б. Брехт, Страх и мизерия в Третия райх, 2011

46. П. Вайс, Троцки в изгнание, 2012

47. Л. Берфус, Четири картини на любовта, 2012

48. Л. Берфус, Двайсет хиляди страници, 2012

49. Х. Пешина, Мата Хари, 2012

50. Д. Лауке, СТРЕС! Останалото е живот, 2012

51. Р. Шимелпфениг, Четирите посоки на света, 2012

52. В. Шваб, Кралски комедии, 2012

53. П. Хандке, Докато денят ви раздели. Хубавите дни от Аранхуес, 2012

54. Р. Шнайдер, Боклук, 2012

55. П. Турини, Новогодишна нощ, 2012

56. Щ. Лак, Предизвикателство или истина, 2013

57. Ф. Брукнер, Младост между две войни, 2013

58. Г. Табори, Пийпшоу, 2013

 

Романи, новели и разкази
от немскоезични писатели,
преведени на български от Владко Мурдаров

 

1. Ц. Джени, Стаята с цветния прашец. Роман, 2000

2. Д. Химелбергер, Каспар. Роман, 2000

3. Градът след стената. Антология, 2002

4. Т. Бернхард, Племенникът на Витгенщайн. Роман, 2002

5. Т. Хюрлиман, Градинската къща, Новела, 2002

6. Т. Хюрлиман, Госпожица Щарк. Роман, 2003

7. П. Щам, Агнес. Роман, 2004

8. Т. Хюрлиман, Големият котарак. Роман, 2005

9. Л. Берфус, Мъртъвците. Новела, 2006

10. П. Щам, В ден като този. Роман, 2007

11. Х. М. Енценсбергер, Йозефине и аз. Новела, 2007

12. П. Хандке, Дон Жуан (разказано от самия него). Роман, 2008

13. У. Фас, Любовен архив. Роман, 2008

14. Л. Берфус, Сто дни. Роман, 2010

15. У. А. Зандиг, Фламинги. Истории, 2011

16. Й. Гелих, Африканският приятел. Роман, 2011

17. А. Шницлер, Като насън. Новели, 2012

18. И. Троянов, Ледовете се топят. Роман, 2013

19. А. К. Зулцер, В неподходящо време. Роман, 2013

 

 


напред горе назад Обратно към: [Владко Мурдаров][СЛОВОТО]
© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух